دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

فرم هافرم های مورد نیاز مدرسین جهت اعلام آمادگی برگزاری دوره یا کارگاه در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

مدرسین محترم و اعضای هیات علمی جهت برگزاری دوره یا کارگاه های تخصصی فرم های زیر دانلود نموده و پس از تکمیل به گروه آموزش های ازاد و مجازی دانشگاه تحویل نمایند.

فرم شماره یک

فرم شماره دو


تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۲:۱۱ | دفعات بازدید: ۶۱۱ بازدید

برچسب ها: - فرم هانظراتثبت نظر