دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

سرپرست گروه آموزش های آزاد و مجازی


دکتر احمد سام دلیری

سرپرست گروه آموزش های آزاد و مجازی

ایمیل: samdeliri@yahoo.com

شماره تماس:08133117804

داخلی:430