دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

سرپرست گروه آموزش های آزاد و مجازی


دکتر مهدی عبدالملکی

سرپرست گروه آموزش های آزاد و مجازی

ایمیل:m.abdolmaleki@sjau.ac.ir

شماره تماس:08133117805

داخلی:422